Något av det viktigaste för ett barn är att lära sig läsa och skriva. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Skolans uppgift är att skapa goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling.

För att eleverna på Flottiljen ska bli goda läsare och skickliga skribenter arbetar vi med flera metoder och på olika sätt för att möta alla elever på just deras nivå i läs- och skrivutveckling och utifrån deras förutsättningar och möjligheter.

Vi har förmånen att arbeta med iPads vilket underlättar individualiseringen och ger oss möjlighet att sära på färdigheten ”att forma bokstäver” och färdigheten ”att stava ord, meningar och författa texter”.  Det gör vi genom att vi använder iPaden när vi skriver och fokuserar på innehållet i det vi skriver och vi använder pennan när det är formen på bokstaven som är fokus.

I träningen av färdigheten ”att stava ord, meningar och författa texter” utgår vi från strategin ASL, Att Skriva sig till Läsning. Arne Trageton, som står bakom ASL, har utgått från att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Datorn eller surfplattan används som skrivverktyg eftersom den är motoriskt enklare att använda för yngre barn än vad en penna är. Det i sin tur främjar berättandet och skrivlusten och bidrar till en snabbare textmedvetenhet. Skillnaden i att börja med skrivandet istället för läsande ligger i att när ett barn skriver går det ned på fonem-nivå. Det vill säga att barnet, när det skriver, tar ett ord i taget och bryter ned till ljud och letar upp dem på tangentbordet eller skriver ned det med pennan. Eftersom barnet hela tiden vet vad som ska skrivas så belastas inte arbetsminnet lika mycket som när det läser. Vid läsning kodar barnet av innehållet i texten samtidigt som bokstavsljud för bokstavsljud hålls i minnet. Det är först när alla ljuden satts samman som innebörden av ordet kommer. Detta belastar arbetsminnet enormt. Här i finns den stora pedagogiska vinsten med att skriva sig till läsning.

På Flottiljens skola börjar det medvetna språkutvecklande arbetet på iPaden redan i förskoleklassen, där man genom lek med bokstäver förbereder inför skriv- och läsinlärningen. Därifrån går barnet vidare vart eftersom de erövrar bokstavsspråket, från slumpmässiga rader av bokstäver, så kallad spökskrift eller bokstavsräckor till ”riktiga” texter. Eleven använder ett skrivprogram med talande tangentbord och talsyntes vilket innebär att de hör bokstavsljuden, de ser bokstaven på skärmen och när ett ord och en mening är färdigt läser talsyntesen upp texten. Eleven lär sig med andra ord ljudning och bokstäver under själva skrivprocessen. I samband med detta nöts ordbilderna in och minimerar läs- och skrivsvårigheter.

Dialogen kring texterna som eleverna författar är mycket viktiga. Vi har gemensamma diskussioner i helklass där vi tittar på texter med hjälp av projektorn. Fokus för diskussionen kan vara olika delar i skrivkonsten som t ex meningsindelning, tempus, målande beskrivningar, dialog, röda tråden, sammansatta ord och även olika stavningregler beroende på var klassen är i sin utveckling. Det sker också en kontinuerlig formativ dialog mellan lärare och elev kring deras enskilda texter, i vilken vi tidigt arbetar med processkrivning och med att få eleverna att förstå att det är kvalitet och inte kvantitet som är det viktiga.

I träningen av färdigheten ”att forma bokstäver” arbetar vi på Flottiljen med traditionellt bokstavsarbete men med moderna hjälpmedel och läromedel som t ex övningar på iPaden och träning av bokstavsformer på miniwhiteboard. Detta kombineras med en rad motriska övningar för att träna handens finmotorik. Det kan vara allt från klipp-, plock- och pärlövningar till någon form av konstruktionsövning. Vi strävar efter att eleverna utvecklar ett ”ekonomiskt skrivande” eller ”effektivt skrivande”. Det innebär att vi arbetar med att forma bostävarna på ”rätt” sätt.

Vår erfarenhet visar att vårt arbetssätt ger goda resultat och vi finner stöd i forskning och beprövad erfarenhet

Lästips

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-lasa-1.157439