Forskning visar att kunskaperna och intresset för matematik minskar i Sverige. Därför är det angeläget att hitta nya metoder. På Flottiljen har vi valt att komplettera och i vissa områden ersätta matematikundervisningens traditionella arbete i en matematikbok med att arbeta med digitala verktyg, laborativt material och att låta dialog och diskussion ta plats.

Grundtanken med att arbeta med digitala läromedel i matematikämnet är att eleverna ska få möjlighet att koncentrera sig på förståelsen i matematiken istället för att lägga stor del av energin på den motoriska delen, alltså att skriva siffror. När man använder dator eller läsplatta hindras man inte om man har svårt med motoriken. Metoden gynnar alla och framförallt de med koncentrationssvårigheter eller särskilda behov. Metoden innebär inte att man inte lär sig skriva bokstäver eller tal för hand, bara att man inte behöver göra det samtidigt.

Matematikboken kan i viss mån begränsa individualisering. Oavsett vilka kunskaper eleverna besitter och vilka svårigheter de möter så gör alla elever samma moment i matematikboken. Genom en varierad matematikundervisning, och i detta fall en digitaliserad undervisning, kan man enkelt skapa en anpassad studiegång till varje enskild elev, där eleven slussas mellan olika svårighetsgrader i övningarna så att de utmanas på rätt nivå.

Även om eleverna har olika utgångspunkt och kommit olika långt i sin utveckling är det  viktigt att de ges chans att interagera och lära tillsammans genom dialog och diskussion. Genom att använda en projektor eller en interaktiv skrivtavla kan man lätt och effektivt väcka elevernas intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av olika begrepp och aspekter, till exempel kan man använda skolverkets begreppsbilder, Concept cartoons, som utgångspunkt. Läs mer om Concept cartoons på: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_4-6

Att använda digitala läromedel är ingen garanti för att det sker en utveckling av elevernas lärande i matematik. Avgörande för att undervisningen ska bli värdefull är att läraren har ett tydligt  mål och syfte med övningen eller uppgiften som ska göras och att detta synliggörs för eleverna. Det måste finnas en pedagogisk tanke. Det är lärandet som är i fokus och de aktiviteter man gör ska leda till ett vidgat och fördjupat kunnande i matematik.

Utdrag ur Lgr-11,  2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper.”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”