Flottiljens förskola är en del av utbildningskoncernen Dibber. Vi arbetar efter den forskning som visar på framgångsrika förskolor. En förskola där fokus på trygghet, lärande och omsorg är våra ledord. Vi har en välstrukturerad verksamhet med tydliga dagliga rutiner som styrs av förskolans läroplan, där man lär för framtiden. Barnen på Flottiljen tränas tidigt i att samtala och reflektera över sina tankar. För oss är det extra viktigt att barnen känner sig delaktiga i verksamheten och får ta eget ansvar. I förskolan arbetar vi mot målen i grundskolan.

Alla som arbetar på Flottiljens förskola är väl förankrade i vad som förväntas av eleverna i vår grundskola. Vår vision är att skapa en förskola som ger alla barn lust till lärande och en god utveckling. För att uppnå det skapar vi en jagstärkande atmosfär där både barn och personal blir sedda. För oss är det viktigt att varje barn som lämnar förskolan har förberedande kunskaper med sig in i skolans värld. Vi arbetar för att varje barn ska få utveckla sina egna förmågor. Som ett stöd i värdegrundsarbetet på Flottiljen följer vi Skolverkets allmänna råd för förebyggande arbete mot trakasserier och kränkandebehandling samt har en välutarbetat likabehandlingsplan.