Flottiljens skola är en del av koncernen Dibber. Vi arbetar efter den forskning som visar på framgångsrika skolor. En framgångsrik skola är en skola som får bättre resultat än vad som förväntas av den. Där kunskap och lärande är i centrum, där man lär för framtiden. Grunden för all undervisning på skolan utgår från våra nationella styrdokument såsom skollagen och grundskolans läroplan. Vår vision är att skapa en skola som ger alla lust till lärande och utveckling för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle.

För att uppnå det skapar vi en jagstärkande atmosfär där både elever och personal blir sedda. För oss är det viktigt att varje elev som lämnar skolan ska ha gedigna kunskaper med sig. Vi arbetar för att varje elev ska få utveckla sina egna förmågor. Vi vill nå högsta möjliga resultat för alla elever. På Flottiljen tar vi hänsyn till olika inlärningsstilar. Elever lär sig på olika sätt och behöver tränas i att använda alla sina sinnen. Som ett stöd i värdegrundsarbetet på skolan följer vi Skolverkets allmänna råd för förebyggande arbete mot trakasserier och kränkandebehandling.