Flottiljens läsgaranti!

Vi garanterar att alla eleverna på Flottiljens skola får möjlighet och de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, det är deras grundläggande rättighet. Det innebär att vi arbetar för att tidigt upptäcka elever som befinner sig i riskzonen när det gäller inlärningssvårigheter inom den fonologiska medvetenheten och läsinlärningen.

Genomförande

På Flottiljen har vi kontinuerliga avstämningar av samtliga elevers grundläggande kunskaper och följer deras läsutveckling från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi följer upp och analyserar systematiskt resultaten för de elever som uppvisar svårigheter inom fonetik, läsutveckling och läsförståelse. I de fall vi ser en avvikelse, på individ, grupp eller skolnivå, agerar vi enligt vår åtgärdsplan för anpassningar och vidare utredningar.

Avstämningsverktyg

 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Årskurs 1 – avstämning under höstterminen och i slutet av vårterminen.

Årskurs 2 – avstämning under höstterminen och i slutet av vårterminen.

Årskurs 3 – avstämning i slutet av höstterminen. (Nationella prov genomförs under vårterminen)

Förskoleklass – En diagnos utförs i förskoleklassen kring bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet, med utgångspunkt från skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 4-6 är under utarbetning. Då materialet är färdigt kommer det användas på Flottiljens årskurser 4-6

 • Nationella prov i svenska

Årskurs 3 – på vårterminen genomförs de nationella proven i svenska.

Årskurs 6 – under höst- och vårterminen genomförs de nationella proven i svenska.

 • God läsutveckling

Vi följer elevernas läsutveckling i läsutvecklingsschemat ur materialet God läsutveckling.

Förskoleklass – Schemat fylls i minst en gång per termin i anslutning till terminens utvecklingssamtal.

Årskurs 1 – Schemat fylls i minst en gång per termin i anslutning till terminens utvecklingssamtal.

Årskurs 2 – Schemat fylls i minst en gång per termin i anslutning till terminens utvecklingssamtal.

Årskurs 3 – Schemat fylls i minst en gång per termin i anslutning till terminens utvecklingssamtal.

 • DLS bas

Vi använder materialet DLS bas som visar på elevens läsintresse, läsförmåga och huruvida eleven kommit igång med att skriva. Eleverna ska ha lägst stanine 4 för att anses ha tillräcklig förmåga att förstå enkla skönlitterära texter. Insatser krävs för elever med stanine 1-3.

Årskurs 1 – diagnosen genomförs i april.

Årskurs 2 – diagnosen genomförs i februari.

Årskurs 4 – diagnos i läsförståelse och läshastighet genomförs i oktober.

Årskurs 5 – diagnos i läsförståelse genomförs i oktober.

 • Hur låter ljuden?

Ett material som  är ett vetenskapligt utprövat grupp-prov som kartlägger fonologisk medvetenhet. På hösten ger provet information om barnens nivå när det gäller fonologisk medvetenhet, inför det kommande språkutvecklande arbetet t.ex. med Bornholmsmodellens språklekar. På våren används provet för att utvärdera det språkstimulerande arbetet och det ger även underlag inför läs- och skrivundervisningen i åk 1. Om den fonologiska medvetenheten bedöms som låg i början av det första skolåret fortsätter arbetet med språklekar på en passande nivå, parallellt med läsundervisningen.

Förskoleklass – diagnosen genomförs i september och i maj.

 • Formativ bedömning

Flottiljen arbetar kontinuerligt med formativ bedömning i det dagliga läsutvecklingsarbetet, vilket innebär att vårt mål är att eleverna en gång i veckan läser högt för en pedagog och i samtal får svar på frågorna:

 • Var är jag nu i min skrivutveckling?
 • Vad är nästa mål i min skrivutveckling?
 • Hur kommer jag vidare mot mitt nästa mål min skrivutveckling?

Flottiljens skrivgaranti

Syfte

Vi garanterar att alla eleverna på Flottiljen ska få möjlighet och de bästa förutsättningarna att lära sig skriva, det är deras grundläggande rättighet. Det innebär att vi arbetar för att tidigt upptäcka elever som befinner sig i riskzonen när det gäller inlärningen i den fonologiska medvetenheten och skrivutvecklingen.

Genomförande

På Flottiljen har vi kontinuerliga avstämningar av samtliga elevers fonologiska medvetenhet och grundläggande kunskaper vad det gäller stavning och meningsbyggnad. och följer deras skrivutveckling från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi följer upp och analyserar systematiskt resultaten för de elever som uppvisar svårigheter att lära sig skriva, samt stavning och meningsbyggnad. I de fall vi ser en avvikelse, på individ, grupp eller skolnivå, agerar vi enligt vår åtgärdsplan för anpassningar och vidare utredningar.

Avstämningsverktyg

 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Årskurs 1 – avstämning under höstterminen och i slutet av vårterminen.

Årskurs 2 – avstämning under höstterminen och i slutet av vårterminen.

Årskurs 3 – avstämning i slutet av höstterminen. (Nationella prov genomförs under vårterminen)

Förskoleklass – En diagnos utförs i förskoleklassen kring bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet, med utgångspunkt i skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 4-6 är under utarbetning. Då materialet är färdigt kommer det användas på Flottiljens årskurser 4-6

 • Nationella prov i svenska

Årskurs 3 – på vårterminen genomförs de nationella proven i svenska.

Årskurs 6 – på vårterminen genomförs de nationella proven i svenska.

 • DLS

I årskurs 1 och  2 används DLS bas som visar huruvida eleven kommit igång med att skriva. Elevernas skrivning bedöms i tre kvalitativa nivåer:

Skrivnivå 1 Inte kommit igång med skrivning

Skrivnivå 2 Kommit igång med skrivning

Skrivnivå 3 Flyt i skrivningen.

Elever som inte skrivit någonting alls eller som inte uppnår skrivnivå 1 får stöd i sin skrivutveckling.

På Vårterminen årskurs 2 genomförs även DLS rättstavning februari. Syftet med testet är att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivning av ord som är vanligt förekommande i den aktuella åldersgruppen.

Insats krävs för elever med stanine 1-3.

Årskurs 1 – diagnos av skrivutveckling, DLS bas, genomförs i april.

Årskurs 2 – diagnos av skrivutvecklingen, DLS bas,  genomförs i februari.

   – diagnos av stavning, DLS rättstavning, genomförs i februari.

 • Formativ bedömning

Flottiljen arbetar kontinuerligt med formativ bedömning i det dagliga skrivutvecklingsarbetet, vilket innebär att vårt mål är att eleverna minst en gång i veckan får muntlig eller skriftlig feedback från en pedagog kring sin skrivutveckling. Genom feedbacken får svar på frågorna:

 • Var är jag nu i min skrivutveckling?
 • Vad är nästa mål i min skrivutveckling?
 • Hur kommer jag vidare mot mitt nästa mål min skrivutveckling?

 

Räknagaranti

Syfte

Vi garanterar att alla eleverna på Flottiljen ska få möjlighet och de bästa förutsättningarna att lära sig räkna, det är deras grundläggande rättighet. Det innebär att vi arbetar för att tidigt upptäcka elever som befinner sig i riskzonen när det gäller grundläggande kunskaper gällande taluppfattning och tals användning.

Genomförande

På Flottiljen har vi kontinuerliga avstämningar av samtliga elevers grundläggande kunskaper gällande taluppfattning och tals användning. Vi följer deras utveckling av sitt matematiska tänkande från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi följer upp och analyserar systematiskt resultaten för de elever som uppvisar matematiksvårigheter. I de fall vi ser en avvikelse, på individ, grupp eller skolnivå, agerar vi enligt vår åtgärdsplan för anpassningar och vidare utredningar.

Avstämningsverktyg

 • Skolverkets bedömningsstöd i matematik

Årskurs 1 – avstämning under höstterminen genom intervju, samt avstämning i slutet av vårterminen.

Årskurs 2 – avstämning under höstterminen och i slutet av vårterminen.

Årskurs 3 – avstämning i slutet av höstterminen.

Förskoleklass – En diagnos utförs i förskoleklassen kring taluppfattning,  med utgångspunkt i skolverkets bedömningsstöd i matematik, under höstterminen och i slutet av vårterminen.

Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 4-6 är under utarbetning. Då materialet är färdigt kommer det användas på Flottiljens årskurser 4-6

 • Nationella prov i matematik

Årskurs 3 – på vårterminen genomförs de nationella proven i svenska.

 • Diagnoser kopplat till läromedel

Utifrån de läromedel eleverna arbetar med genomförs diagnoser kontinuerligt efter avslutat arbetsområde.

 • Formativ bedömning

Flottiljen arbetar kontinuerligt med formativ bedömning i det dagliga arbetet med matematik, vilket innebär att vårt mål är att eleverna kontinuerligt arbetar med de formativa metoderna:

 • EPA (Enskilt-Par-Alla) Eleverna får först själva tänka och själv formulera sig för att sedan arbeta i par med någon annan för att dialog och argumentation ska skapas. Slutligen presenteras allt i helklass där såväl missuppfattningar som bra exempel kan lyftas och analyseras i relation till det aktuella innehållet. Syftet med metoden är att aktivera samtliga elevers tänkande och stimulera kommunikation mellan alla elever.
 • Självbedömning.

Vi använder bedömningsstödet ”Bedömning för lärande i matematik” för elevernas självbedömning. Bedömningsstödet utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3 och 6 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande.