TAKK
Eftersom vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 98/16, stöttar vi alla barns
språkutveckling, tal och kommunikation. Därför arbetar vi på Flottiljens förskola med tecken
som stöd till talet. Detta kallas TAKK- T​ecken som A​lternativ och K​ompletterande
K​ommunikation. Det innebär att vi tecknar de meningsbärande orden i meningarna samtidigt
som vi talar. Tecken som stöd är lånade tecken från det svenska teckenspråket, ibland
förenklas dem så de är lättare att göra och förstå. Om en pedagog frågar om barnet vill ha
mjölk till exempel, kan pedagogen samtidigt göra tecknet för mjölk. Det ger en visuell
förstärkning. Barn lär ju med alla sinnen, och då är tecknet ytterligare ett intryck som läggs
till.
Att använda TAKK hindrar inte barnen från att börja prata. Tvärtom främjas
språkutvecklingen hos barnen. Barnen får både höra språket och får extra stöd genom att titta
på tecken och gester. Talet kräver mer finmotorik än händerna, därför kan fler barn tidigare
kommunicera och därmed bli förstådda med hjälp av TAKK. Detta i sin tur leder till mindre
eventuell frustration hos barnen.
Fördelar med TAKK:
• Tecken kräver mindre finmotorik än tal.
• Tecken använder flera sinnen.
• Tecken ökar koncentrationen.
• Tecken är mer konkreta än tal.
• Tecken tydliggör det talade språket.
• Tecken har man alltid med sig.
• Tecken dämpar den vuxnes talflöde.
• Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket.
• Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer.
För barn som redan har ett utvecklat talspråk finns ändå fördelar med att använda sig av
TAKK som en metod för att stärka deras läs-och skrivutveckling. Genom tecken förstärks
ordens innebörd tack vare att fler sinnen är inblandade vid inlärning. Förutom talet används
även känsel och syn. Barnet lär med hela kroppen -hör, ser och känner ordet. Detta stärker
föreställningsförmågan som används dels för att knäcka läskoden och dels för att öka
läsförståelsen för läskunnniga barn.
För mer information om detta finns i exempel denna studie som visar hur ljudandet av
bokstäverna förstärks av handalfabetets tecken: https://www.spreadthesign.com/se/children/
Även flerspråkiga barn kan med fördel använda sig av tecken. TAKK kan användas
tillsammans med modersmålet i hemmet och samma tecken kan användas av svenskspråkig
personal i förskola, skola och i andra sammanhang. TAKK blir därmed en viktig bro mellan
språken. Kommunikation på modersmålet tillsammans med tecken och bilder är ett bra stöd i
tal-, språk- och kommunikationsutvecklingen