Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att uppfylla skollagen och läroplanens mål.

Arbetssätt på Flottiljen för att tillgodose barnen och elevernas behov

 • Alla aktiviteter och rutiner ses som språkutvecklande tillfällen
 • Samtal är utgångspunkt i det språkutvecklande arbetssättet
 • Innehållet i verksamheten ska vara begripligt och meningsfullt för barnen/eleverna
 • Barn/elever ska både få språkligt inflöde (att lyssna) och utflöde (att prata) i många olika situationer och med olika innehåll. Variation och omfång i språkanvändningen ökas
 • Utrymme ges för en grundläggande bearbetning och förståelse av texter. För yngre barn innebär det att samtala kring de böcker man läser, för äldre att samtal, skrivande och läsning kopplas ihop
 • Läraren är medveten om sitt eget språk och lägger vikt vid att ha ett utbyggt, beskrivande och varierat språk
 • Läraren uppmärksammar det som är speciellt i svenskan i förhållande till andra språk. Extra satsning görs på vissa språkfunktioner och språkliga strukturer
 • Det språkliga innehållet i verksamheten ligger ”snäppet över” det barnen/eleverna redan kan, så att de lär sig mer och nytt
 • Språkutvecklingen dokumenteras och analyseras, och dokumentationen används i planeringen för såväl enskilda barn/elever som hela gruppen
 • Aktiviteter i par och smågrupper prioriteras
 • Alla barns modersmål får stort utrymme i verksamheten.
 • Mångfalden av språk berikar vår verksamhet och barnen får lära sig enklare fraser på sin kamraters språk
 • En arbetsplan för hur vi arbetar med svenska som andra språk finns och är välförankrad i alla arbetslag
 
Kontakta oss så berättar vi gärna mer!